การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA) 

โรงเรียนบ้านป่าแฝ-หนองอ้อ-สันทรายมูล ปีการศึกษา 2566